top of page

2022/23 Ngày tbc
 
Thứ Tư Tháng Mười  4 giờ chiều - 6 giờ chiều   Xem trước Truyền thông và Thương mại

Thursday           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_          10am - 5pm   Thương mại và Truyền thông
 
Friday          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     10am - 5pm   10am - 5pm  
bis Awards Dinner  The SAVOY - STRAND - Bắt đầu lúc 7 giờ tối - Xe ngựa lúc 11 giờ tối
Trang phục: Cà vạt đen - Quốc phục/Trang phục.
Nhập cảnh - Theo lời mời, cộng với số lượng vé rất hạn chế có sẵn thông qua cổng bán vé của chúng tôi.

Saturday           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_          _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ 10am - 5pm   Công khai
 

bottom of page